KOŠČ, S. (zost.): Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku. Zborník z celoslovenského sympózia učiteľov sociálnej náuky Cirkvi. Ružomberok, 24.10.2007, Ružomberok : PF KU, 2007, 126 s, ISBN 978-80-8084-235-2

KOŠČ, S. (zost.): Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku. Zborník z celoslovenského sympózia učiteľov sociálnej náuky Cirkvi. Ružomberok, 24.10.2007, Ružomberok : PF KU, 2007, 126 s, ISBN 978-80-8084-235-2

Predhovor

 

 

Zhromaždiť na jedno miesto v jednom čase všetkých učiteľov sociálnej náuky Cirkvi z celého Slovenska je úloha vskutku náročná, a to nielen pre veľký priestorový a vekový rozptyl učiteľov, ale i pre ich mimoriadnu zaneprázdnenosť, ktorá viac-menej vyplýva už zo samej povahy problematiky, ktorou sa zaoberajú. Veď takmer každý z nich sa, okrem štúdia, výskumu a samotného vyučovania sociálnej náuky Cirkvi, usiluje pôsobiť na rôznych poliach, kde sociálnu náuku Cirkvi vnáša do sociálnej, pastoračnej, misijnej a vôbec evanjelizačnej praxe.

O to viac teší skutočnosť, že sa to predsa podarilo, aj keď nie v  celkom plnom počte, dňa 24. októbra 2007 v Ružomberku. Išlo o druhé stretnutie tohto druhu,[1] ktoré zhromaždilo 12 učiteľov sociálnej náuky Cirkvi, od Bratislavy a Trnavy až po Košice a Prešov, so značným zastúpením Katolíckej univerzity v Ružomberku, resp. jej pracovísk. Za obzvlášť významnú a prínosnú treba pokladať aj účasť J. Ex. Mons. Andreja Imricha, spišského pomocného biskupa a predsedu Komisie „Iustitia et pax“ pri Konferencii biskupov Slovenska.

Zborník, ktorý držíte v rukách, zahrňuje diskusné príspevky zúčastnených, ako odzneli na sympóziu, so zapracovaním niektorých významných podnetov z následnej bohatej diskusie, v ktorej sa najviac ukázalo, že každá z predstavených tém je účastníkom sympózia blízka a cítia zodpovednosť za jej rozdiskutovanie, domyslenie, prípadne obohatenie.

Ostáva dúfať, že toto stretnutie sa stane začiatkom pravidelnej tradície, z ktorej vzídu významné podnety na skvalitnenie vyučovania sociálnej náuky Cirkvi v slovenskom prostredí, a tiež na pritiahnutie nových síl na toto rozsiahle pole.

 

Zostavovateľ


[1] Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo ešte 13.12.2000 na pôde Trnavskej univerzity, za účasti niektorých „nestorov“ sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku, akými sú prof. František Škoda či prof. Štefan Vragaš, a tiež mladších tvárí z radov kňazov, rehoľníkov či laikov. Z účastníkov dnešného sympózia sa ho zúčastnili Dr. Ivan Šulík, Mgr. ThLic. Daniel Dian a autor.


Kontakt

Stanislav Košč