KOŠČ, S. a kol., Výkladový slovník katolíckej sociálnej náuky. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2008, 151 s., ISBN 978-80-8084-338-0.

KOŠČ, S. a kol., Výkladový slovník katolíckej sociálnej náuky. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2008, 151 s., ISBN 978-80-8084-338-0.

PREDHOVOR
Čitateľovi sa dostáva do rúk „výkladový slovník“, teda pokus o vyloženie – vysvetlenie základných pojmov, s ktorými sa stretáva pri štúdiu katolíckej sociálnej náuky a ktoré eventuálne môžu sťažovať jej pochopenie.
Nie je to prvé podujatie na slovenskom publikačnom poli. Už v roku 1996 publikovalo vydavateľstvo Dobrá kniha preklad diela poľského autora Władisława Piwowarského a kol. pod názvom Slovník katolíckej sociálnej náuky (ISBN 80-7141-129-9). Toto dielo veľmi prispelo k štúdiu problematiky a dodnes ostáva aktuálne. Samozrejme, podobne výbornú službu robí Kompendium sociálnej náuky Cirkvi – dielo Pápežskej rady pre spravod-livosť a pokoj (Iustitia et pax), ktoré vyšlo v slovenskom preklade v roku 2008 v Spolku sv. Vojtecha (ISBN 978-80-7162-725-8), hoci jeho zámer je, samozrejme, iný.
Nami predkladaný slovník je výsledkom spolupráce niekoľkých odborníkov, zaangažovaných v pedagogickom procese, teda učiteľov katolíckej sociálnej náuky v slovenskom univerzitnom prostredí. Ich úsilím bolo ponúknuť na relatívne malom priestore slovníka sebe navzájom a širšej čitateľskej verejnosti svoje skúsenosti pri vysvetľovaní niektorých pojmov, ktoré sú na jednej strane kľúčové pre katolícku sociálnu náuku, ale na druhej strane niekedy predstavujú istú ťažkosť, najmä pokiaľ ide o ich interpretáciu – či už ako takých, alebo práve v kontexte sociálnej reflexie Katolíckej cirkvi. Preto niektoré heslá vychádzajú najprv zo zadefinovania pojmu (etymologického či iného) a následne predstavujú pohľad Cirkvi, iné zas objasňujú zorný uhol, z ktorého ten-ktorý pojem reflektuje sociálna náuka Katolíckej cirkvi. Výklad pojmov sa opiera, samozrejme, predovšetkým o základné dokumenty katolíckej sociálnej náuky, ale usiluje sa v sebe integrovať aj širšie súvislosti jednotlivých dokumentov, a vôbec postoja Cirkvi.
Čitateľovi môžu v zozname pojmov azda chýbať niektoré, ktoré by pokladal za potrebné podobným spôsobom objasniť. Budeme vďační, keď nás o tejto skutočnosti bude informovať.
Okrem citovaných publikácií priamo v texte uvádzame z dôvodu väčšej prehľadnosti za jednotlivými heslami len tie ďalšie odporúčané tituly, ktoré vyšli na Slovensku v priebehu ostatných približne desiatich rokov. Aj tu nie je vylúčené, že pozor-nosti zostavovateľov unikla nejaká ďalšia publikácia, ktorá by významnejšie napomohla pochopenie niektorých hesiel. Môže to spôsobiť aj tá skutočnosť, že tieto publikácie sa, žiaľ, netešia veľkému záujmu zo strany vydavateľstiev (a to aj katolíckych, o nekatolíckych ani nehovoriac) a tiež kníhkupectiev, takže často vychádzajú len ako učebné pomôcky na jednotlivých univerzitách a vysokých školách, resp. v kňazských seminároch. Budeme, samozrejme, vďační, ak sa o takejto literatúre dozvieme a budeme sa ňou môcť vzájomne obohatiť.
Veríme, že cieľ, ktorí si autori stanovili – dať do ruky najmä študentom katolíckej sociálnej náuky užitočnú pomôcku, ktorá ich hlbšie zasvätí do postojov Katolíckej cirkvi a do zdôvodnení sociálnych aspektov a dôsledkov týchto postojov, sa aspoň skromne podarilo naplniť.
Zostavovateľ

 

ZOZNAM HESIEL
Bioetika
Civilizácia lásky
Demografická otázka
Demokracia
Dialóg
Dobrovoľníctvo
Ekológia
Európska integrácia
Eutanázia
Fundamentalizmus
Genetické manipulácie
Globalizácia
Chudoba
Integrálny rozvoj
Integrácia → Európska integrácia
Interrupcia
Irenológia Cirkvi
Jednota a nerozlučiteľnosť manžel-stva → Manželstvo
Kapitalizmus
Katolícka sociálna náuka
Klonovanie človeka
Konzumizmus
Kultúra života – kultúra smrti
Láska k blížnemu
Liberalizmus
Ľudská dôstojnosť
Ľudská osoba
Ľudské práva
Manželstvo
Medzinárodná spolupráca → Integ-rálny rozvoj; Solidarita
Mier → Irenológia Cirkvi
Masmédiá → Prostriedky spolo-čenskej komunikácie
Medzigeneračné vzťahy → Rodina
Náboženská sloboda
Neokolonializmus
Nezamestnanosť
Participácia → Solidarita; Subsi-diarita
Politická autorita
Politická morálka
Pokoj → Irenológia Cirkvi
Povinnosti verejnej autority
Pravda
Práca
Právny štát
Prednostná láska k chudobným
Prirodzený zákon
Prostriedky spoločenskej komu-nikácie
Registrované partnerstvá
Robotnícka otázka
Rodina
Rozvoj → Integrálny rozvoj
Sekularizácia
Sloboda
Socializácia
Socializmus
Sociálna náuka Cirkvi → Katolícka sociálna náuka
Sociálne dokumenty
Sociálne princípy
Sociálny dialóg
Solidarita
Spoločné dobro
Spravodlivosť
Spravodlivá mzda
Subsidiarita
Súkromné vlastníctvo
Sviatočný deň
Štruktúry hriechu
Štvrtý svet
Teológia oslobodenia
Totalitarizmus
Transplantácia
Trest smrti
Tretí svet
Trhový mechanizmus
Umelé oplodnenie
Umelý potrat → Interrupcia
Utrpenie
Úžera
Výhrada vo svedomí
Zahraničná zadĺženosť
Zamestnávateľ
Zisk
Zodpovedné rodičovstvo


Kontakt

Stanislav Košč