14.02.2013 15:48

Sympózium "Kresťanské posolstvo pre mier vo svete"

Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Katedra misijnej a charitatívnej činnosti

 

KRESŤANSKÉ POSOLSTVO

pre MIER VO SVETE

 

Interdisciplinárne vedecké sympózium

 

pod záštitou

ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

J. Ex. Mons. Františka Rábeka

a pod záštitou

poslankyne Európskeho parlamentu

MUDr. Anny Záborskej

 

k päťdesiatemu výročiu

publikovania encykliky bl. Jána XXIII. Pacem in terris

 

 

Ružomberok, 11. apríl 2013

 

 

 

CIELE:

 

 

- analyzovať biblické, teologické a historické východiská encykliky Jána XXIII. Pacem in terris a jej prínos pre mier vo svete;

- poukázať na prínos kresťanského pohľadu na človeka a na spoločnosť k pokojnému riešeniu konfliktných situácií medzi ľuďmi i medzi národmi, v historickom i aktuálnom kontexte;

- prediskutovať aktuálny odkaz dokumentu Jána XXIII. v geopolitických a ekonomických súvislostiach, v kontexte globalizácie a hodnotového indiferentizmu.

 

PROGRAM:

 

Úvodné slovo k programu sympózia

J. Ex. Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

Žilinská diecéza

 

Univerzalizmus Ježišovho prikázania lásky ako predpoklad pokoja medzi národmi

ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Odkaz encykliky Pacem in terris pre budovanie pokojného spolunažívania a mieru vo svete

Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Kňazské mierové združenia v Československu a ich dialóg s totalitnou komunistickou mocou

Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

Ústav pamäti národa

 

Kresťanský prínos k riešeniu konfliktných situácií v medzinárodných vzťahoch

MUDr. Anna Záborská

poslankyňa Európskeho parlamentu

 

Mundell-Flemingov model v kontexte svetovej ekonomiky a svetového mieru

Doc. Ing. Jana Piteková, PhD.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Vplyv tzv. Arabskej jari na postavenie kresťanov v krajinách Severnej Afriky

PaedDr. Michal Kovačic, PhD., PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Kresťanské posolstvo pôsobenia slovenských vojakov v misiách a operáciách v zahraničí

pplk. Ing. Alexander Schober

Ozbrojené sily SR

 

Štyri piliere budovania zdravej spoločnosti podľa encykliky Pacem in terris v rozvojových krajinách Afriky a Ázie

PaedDr. ThDr. Bohumír Živčák, PhD., PaedDr. ThDr. Hana Šimčíková, PhD.

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Zo sympózia bola už publikovaná monografia príspevkov. Je možné objednať si ju na mojej adrese.

—————

Späť


Kontakt

Stanislav Košč